Печати

Ако се направи анализа на вкупниот број запишани студенти на високообразовните институции во Р Македонија во периодот од 2010 до 2014 година се доаѓа до заклучок дека бројот на запишани студенти во 2010 година бил најголем и изнесувал 63.250 студенти. Од нив најмногу, или 83,2% се запишани на државните високообразовни установи, додека 16,4% се запишани на приватните високообразовни установи. 

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите