Печати

Број на склучени бракови во Република Македонија во периодот од 2008 до 2015 година осцилира, но во глобала има надолен тренд.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите