Печати

Вкупниот број на новороденчиња во Република Македонија за периодот 2008-2015 бележи пад. Бројот на новороденчиња во 2008 бил 29.251, а во 2015 родени се 23,075 бебиња, или 6176 бебиња помалку.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите