Печати

Во Република Македонија, вкупниот број на изградени мостови во период од 2007-2014 има осцилации.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите