Печати

Според податоците, во 2007 во Р Македонија имало 9 155 км локални патишта а во 2014 имало 9 513 км локални патишта.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите