Печати

Во Република Македонија, производството на сончоглед во тони во периодот 2007-2014 година бележи раст, додека во 2015 г. има пад за 9%.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите