Печати

Во Република Македонија во периодот 2007-2015 година, индустриски растенија кои се најмногу засеани и ожнеани се сончогледот и тутунот. Со оваа анализа ќе направиме споредба како се движел трендот на површина и производство на овие две индустриски растенија.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите