Печати

Во периодот од 2007 до 2015 година, регистрирани се вкупно 10.196 кривични дела сторени од малолетни лица.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите