Печати

Според податоците од Државниот завод за статистика вкупниот број на население во 2015 година е 2 529 329. Процентуалната застапеност на мажи е 50,2%, а на жени 49,8%.

Анализата е изработена од Ана Велковска, студент на Економскиот факултет Скопје, при Универзитетот "Св.Кирил и Методиј"

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите