Во Република Македонија, во глобала производството на лук во тони од 2007- 2015 година бележи раст.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите

Share
Scroll to top