Од вкупниот број издадени решенија во 2015 година, 62% се одобренија за високоградби, 14% се одобренија за нискоградби и 24% се одобренија за реконструкции.

Анализата е изработена од Ана Велковска, студент на Економскиот факултет Скопје, при Универзитетот "Св.Кирил и Методиј"

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите

Share
Scroll to top