Печати

Преселба или миграција претставува движење или преселување на населението, од едно во друго место.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите