Со процесот на децентрализација општините се здобија со повеќе надлежности, но исто така се зголемија и нивните извори на финансирање, што резултираше со пораст на буџетите на сите општини, во периодот 2005-2011. Доколку се анализира растот на буџетските приходи по глава на жител во периодот 2005-2011, од 38 општини кои доставиле податоци за pravodaznaes.mk за нивниот буџет во 2005 и 2011 г., предводат следниве општини:

 

Општини кои имаат најмал раст на буџетските приходи во истиот период:

Што се однесува пак до просечниот износ на буџетски приходи по глава на жител во периодот 2005-2011, од 60 општини кои доставиле податоци за pravodaznaes.mk барем за една од годините предмет на анализа, следниве општини имаат најголем просечен износ на буџетски приходи по глава на жител:

Општини кои имаат најмал просечен износ на буџетски приходи по глава на жител за истиот период:

Дел од буџетските расходи на општините се и средствата кои тие ги издвојуваат за граѓанските организации. При анализирање на овие бројки може да се забележи дека иако буџетските приходи растат, средствата за граѓанските организации кај поголемиот дел од општините се намалуваат, и тоа кај 22 од 30 општини коишто доставиле податоци за pravodaznaes.mk за средствата издвоени за граѓански организации во 2005 и 2011 г.

Општини кои имаат најголем раст на процентот на средства издвоени за граѓански организации од буџетските расходи за периодот 2005-2011:

Што се однесува на просечниот износ на средства за граѓански организации како процент од буџетските расходи во периодот 2005-2011, од 53 општини кои доставиле ваков тип на податоци за Право да знаеш барем за една од годините предмет на анализа, општини кои во просек имаат највисок процент на средства за граѓански организации се:

 
Share
Scroll to top