Анализи

Трособните и поголемите станови се атрактивни и најбарани во Тетово.

Повеќе...

На територијата на Република Македонија во периодот од 2008 до 2014 од 35 видови за кои се води евиденција, регистрирана е позитивна бројна состојба на 32 видови дивеч.

Повеќе...

Активните деловни субјекти се сите деловни субјекти што учествуваат во создавањето на бруто-домашниот производ, а основен критериум за утврдување на активноста на субјектите се податоците за приход и/или вработени.

Повеќе...

Анализата на вработени според школска подготовка во Република Македонија од 2007 – 2014 годиина ќе биде поделена на 4 дел со оглед на тоа дека ќе бидат опфатени 17 различни области на работење. Во овој 4 дел, анализирани се последните 4 дејности.

Повеќе...

Анализата на вработени според школска подготовка во Република Македонија од 2007 – 2014 годиина ќе биде поделена на 4 дел со оглед на тоа дека ќе бидат опфатени 17 различни области на работење. Во овој 3 дел се анализирани 4 различни дејности.

Повеќе...

Анализата на вработени според школска подготовка во Република Македонија од 2007 – 2014 годиина ќе биде поделена на 4 дел со оглед на тоа дека ќе бидат опфатени 17 различни области на работење. Ова е анализа на нови 4 области, како 2 дел.

Повеќе...
Scroll to top