Анализи

Анализата на вработени според школска подготовка во Република Македонија од 2007 – 2014 годиина ќе биде поделена на 4 дел со оглед на тоа дека ќе бидат опфатени 17 различни области на работење. Ова е првата анализа на 5 различни дејности.

Повеќе...

Општина Свети Николе го зафаќа најголемиот простор на областа Овче Поле кое му припаѓа на сливoт на Светиниколската река или Азмак, десна притока на Брегалница.

Повеќе...

Во развојот на македонската економија, градежништвото има значајна улога. Од градежништвото како носечка гранка зависат многу други економски гранки.

Повеќе...

Во текот на последната декада забележани се брзи промени во миграциските текови во, од и преку земјите од Западен Балкан. Регуларната миграција е многу важна за социо- економскиот и демографски развој на државата; сепак, и нерегуларната миграција заслужува посебно внимание од страна на надлежните органи. Се работи за прашање кое е важно од аспект на државната и личната безбедност и најчесто е поврзано со сериозен и организиран криминал и повреда на човековите права.

Повеќе...

Во периодот од 2007 до 2015 година, регистрирани се вкупно 10.196 кривични дела сторени од малолетни лица.

Повеќе...

Во Република Македонија во периодот 2007-2015 година, индустриски растенија кои се најмногу засеани и ожнеани се сончогледот и тутунот. Со оваа анализа ќе направиме споредба како се движел трендот на површина и производство на овие две индустриски растенија.

Повеќе...
Scroll to top