Анализи

Број на склучени бракови во Република Македонија во периодот од 2008 до 2015 година осцилира, но во глобала има надолен тренд.

Повеќе...

Во целокупниот Бруто домашен производ (БДП) на Македонија за 2015 год., земјоделието учествува со 9,96%.

Повеќе...

Поволната клима и почва во тиквешкиот регион е главниот фактор за развивањето на лозарството во овој крај. Соодветните климатски услови во овој регион придонесуваат за производство на квалитетно грозје со голем број на шеќерни единици.

Повеќе...

Во Република Македонија од 2007 до 2015 година, може да се каже дека производството на градинарски растенија е одлично, со самиот факт дека оваа држава е земјоделска земја.

Повеќе...

Според податоците добиени од Државниот завод за статистика, вкупната површина засадена со лозја, во хектари во Македонија, во период од 2007 до 2015 година се зголемил од 21.312 на 22.918, или за 7,5%.

Повеќе...

Вкупниот број на изградени станови во Македонија во период од 2005 – 2014 година се зголемил од 5.010 на 5.356, или за 6,9%.

Повеќе...
Scroll to top