Анализи

Доколку се анализира вкупниот број на запишани ученици во основните училишта во РМ во периодот 2007-2011, ќе се види дека истиот се намалил за 10,6%. Во 2007 биле запишани 222.359 ученици, додека пак во 2011 овој број се намалил на 198.856.

Повеќе...

Наталитет – број/процентнародени деца од вкупното население

Морталитет – број/процент на умрени лица од вкупното население

Природен прираст - разлика помеѓу наталитет и морталитет

Повеќе...

Имиграцијата и емиграцијата, односно доселувањето и отселувањето се појави кои имаат значајно влијание врз општествениот живот и планирањето на социјалните политики. Оние општини во кои има помали можности и перспективи имаат повисок број на граѓани кои се отселуваат, најчесто во поголемите градови во потрага по подобар живот.

Повеќе...
Scroll to top