Печати

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во октомври 2016 година, во споредба со октомври 2015 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 14.2%, а реално за 14.5%), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 10.5%, а реално за 10.6%) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 12.1%, а реално за 10.8%).

Извор: Државен завод за статистика