Новости

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во септември 2016 година, во однос на септември 2015 година, изнесува 99.1 .

Повеќе...

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вредноста на инвестициите во основни средства во Република Македонија во 2014 година изнесува 123 115 милиони денари.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното производство на шумски производи во државните шуми во второто тримесечје од 2016 година, во однос на второто тримесечје од 2015 година, е зголемено за 36,9%.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2015 година, звањето доктор на науки го стекнале 246 лица што претставува зголемување за 19.4% во споредба со 2014 година.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во Република Македонија бројот на живородените деца во градските подрачја изнесува 13 357 деца или 57.9% од вкупниот број на живородени деца, наспроти 9 718 живородени деца или 42.1% во селските подрачја.

Повеќе...

Државниот завод за статистика, врз основа на податоците од Анкетата за приходи и услови за живеење која се спроведува во согласност со препораките на Европската унија, во 2016 година ги пресмета Лаекен индикаторите за сиромаштијата за 2015 година.

Повеќе...
Scroll to top