Новости

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во август 2016 година изнесува 156 763, а бројот на ноќевањата изнесува 694 641.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на активните деловни субјекти во Република Македонија во 2015 година изнесува 70 139. 
Најголемо учество во структурата имаат секторите: Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли со 23 843 субјекти или 34.0% и Преработувачка индустрија со 7 639 субјекти или 10.9% 

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во август 2016 се издадени 249 одобренија за градење што е за 20.9% повеќе во однос на истиот месец од претходната година.

Повеќе...

Се намалува бројот на студенти на приватните високообразовни институции и кај државните високи школи, додека државните факултети сè уште се `држат`

Повеќе...

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, добиени од годишните сметки на деловните субјекти и други извори, бруто-домашниот производ во 2015 година изнесува 558 240 милиони денари и во однос на 2014 година номинално е зголемен за 5.8%.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во септември 2016 година, во споредба со август 2016 година, остана на исто ниво. 

Повеќе...
Scroll to top