Новости

Според податоците на Државниот завод за статистика, во Република Македонија, бројот на живородените деца во градските подрачја изнесува 13 764 деца или 58.3% од вкупниот број на живородени деца, наспроти 9 832 живородени деца или 41.7% во селските подрачја. Најголемо учество во однос на вкупнот број раѓања по региони има Скопскиот регион со 34.7%, а најмало Вардарскиот регион со 6.8%.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот во јуни 2015 година, во однос на претходниот месец, изнесува 100.0, а индексот на цените на мало 99.7.

Повеќе...
Scroll to top