Ве молиме прочитајте ги условите за користење на интернет порталот www.pravodaznaes.org.mk пред да почнете со негово користење. Овие услови може да бидат променети без претходно известување, затоа Ве молиме редовно да се информирате за истите. Доколку продолжите да го користите интернет порталот, тоа значи дека се согласувате да ги почитувате овие услови за користење и нивните измени.

Добродојдовте на интернет порталот Право да знаеш.

Користењето на понудените услуги е на Ваш сопствен ризик. Податоците се објавени онака како што веќе се објавени т.е. достапни на интернет или онака како што се добиени од имателите на информации. Граѓанската Асоцијација МОСТ, нејзините вработени, соработници, членови на раководни органи, како и финансиски поддржувачи, декларативно отфрлаат секаква одговорност за точноста и вистинитоста на објавените податоци.

Воедно, Граѓанската Асоцијација МОСТ, нејзините вработени, соработници, членови на раководни органи, како и финансиски поддржувачи не гарантираат дека: (1) услугите и податоците ќе одговорат на Вашите потреби; (2) услугите и податоците ќе бидат непрекинато достапни, навремени, безбедни и без грешки; (3) услугите и податоците ќе бидат прецизни, точни и веродостојни; (4) грешките во употребените софтеврски решенија ќе бидат исправени.

Преземањето на било каков начин на било каков материјал од интернет порталот, е на Ваш сопствен ризик и единствено Вие сте одговорни за било какви штети на Вашиот компјутер и губење на податоци што може да произлезе од преземањето на податоците. За било какви совети или информации, усмени или писмени, кои сте ги добиле со користењето на услугите и податоците објавени на интернет порталот Право да знаеш, Граѓанската Асоцијација МОСТ, нејзините вработени, соработници, членови на раководни органи, како и финансиски поддржувачи нема да сносат никаква одговорност.

Изрично прифаќате и се согласувате дека Граѓанската Асоцијација МОСТ, нејзините вработени, соработници, членови на раководни органи, како и финансиски поддржувачи не се одговорни за било каква директна, индиректна, материјална или било каква друга штета или материјална или друга загуба, која може да произлезе од: (1) користењето или неможноста да се користат услугите и податоците; (2) набавка на добра или услуги како резултат на користењето на услугите и податоците; (3) неовластен пристап или измени на Вашиот пренос на податоци; (4) изјави или однесувања на трети страни кои ги користат услугите и податоците; (5) било какви други прашања поврзани со услугите и податоците.

Share
Scroll to top