Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) во третото тримесечје од 2016 година изнесува 2.4%. 

Во третото тримесечје од 2016, најголем пораст е забележан во секторите: К и Л- Стручни, научни и технички дејности; Административни и помошни услужни дејности од 10,9%; Ѓ – Градежништво од 10,3%; и Ѕ – Информации и комуникации од 5,6%. 

Финалната потрошувачка на домаќинствата вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во третото тримесечје од 2016 година, номинално расте за 5,3%, а нејзиното учество во структурата на бруто-домашниот производ изнесува 64,1%. 

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 13,3%, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување во номинален износ од 11,1%.

Извор: Државен завод за статистика

Share

Youtube video

 Komunat me buxhet më të lartë në vend

Më shumë video »

Facebook

 

Analizë

 

Analiza e të dhënave të publikuara në portal

Më shumë analzi »

Lajm

 

    "Të drejtë për të ditur" LAJM      

Më shumë »

Analizë tjera

 

Analiza nga organizata të tjera qytetare

Më shumë »

Scroll to top