Stampa

Në qoftë se bëhet një analizë e numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë në periudhën 2010 – 2014 arrihet në përfundim se numri i studentëve të regjistruar në vitin 2010 ka qenë më i lartë me 63.250 studentë.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve