Stampa

Sipas të dhënave nga Enti shtetëror për statistikë, numri total i popullsisë në vitin 2015 është 2 529 329. Përfaqësimi procentual i meshkujve është 50,2%, ndërsa i femrave 49,8%.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve