Stampa

Në territorin e Republikës së Maqedonisë zilja e shkollës e ka shënuar fillimin e vitit shkollor 2015 në gjithsej 132 shkolla të mesme në territorin e 47 komunave.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve