Stampa

Sipas Entit Shtetëror të Statistikave, vlera e investimeve në mjete themelore në Republikën e Maqedonisë në vitin 2014 është 123 115 milionë denarë.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve