Stampa

Ju lutemi lexoni kushtet për shfrytëzim të internet portalit www.pravodaznaes.org.mk para se të filloni me shfrytëzimin e tij. Këto kushte mundet të ndryshohen pa lajmërim paraprak, andaj Ju lutemi që të informoheni rregullisht për të njëjtat. Përderisa vazhdoni të shfrytëzoni internet portalin, kjo domethënë se pajtoheni të respektoni këto kushte për shfrytëzim dhe ndryshimet.

Mirë se vini në internet portalin Të drejtë për të ditur.

Shfrytëzimi i shërbimeve të ofruara është në rizikun Tuaj personal. Të dhënat janë të shpallura në mënyrë siç janë të shpallura, domethënë të qasura në internet ose ashtu siç janë të fituara nga mbajtësit e informatave. Asociacioni Qytetar MOST, të punësuarit e saj, bashkëpunëtorët, anëtarët e organeve udhëheqëse, si dhe përkrahësit financiar, në mënyrë deklarative refuzojnë çdo përgjegjësi për saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të shpallura.

Gjithashtu, Asociacioni Qytetar MOST, të punësuarit e saj, bashkëpunëtorët, anëtarët e organeve udhëheqëse, si dhe përkrahësit financiar nuk garantojnë se: (1) shërbimet dhe të dhënat do të përgjigjen për nevojat Tuaja; (2) shërbimet dhe të dhënat do të jenë në qasje në mënyrë të pandërprerë, në kohë, të sigurta dhe pa gabime; (3) shërbimet dhe të dhënat do të jenë të sakta, korrekte dhe të besueshme; (4) gabimet në zgjidhjet softuerike të përdorura do të jenë të përmirësuara.

Shkarkimi në çfarëdo mënyrë dhe çfarëdo materiali nga internet portali, është në rrezikun Tuaj personal dhe vetëm Ju jeni përgjegjës për çfarëdo dëmi në kompjuterin Tuaj dhe humbjen e të dhënave që mund të rrjedh nga shkarkimi i të dhënave. Për çfarëdo këshilla dhe informata, gojarisht ose me shkrim, të cilat i keni fituar me shfrytëzimin e shërbimeve dhe të dhënave të shpallura në internet portalin Të drejtë për të ditur, Asociacioni Qytetar MOST, të punësuarit e saj, bashkëpunëtorët, anëtarët e organeve udhëheqëse, si dhe përkrahësit financiar nuk do të mbajnë asnjë përgjegjësi.

Në mënyrë të qartë pranoni dhe pajtoheni se Asociacioni Qytetar MOST, të punësuarit e saj, bashkëpunëtorët, anëtarët e organeve udhëheqëse, si dhe përkrahësit financiar nuk janë përgjegjës për çfarëdo dëmi të drejtpërdrejtë, indirekt, material ose çfarëdo dëmi tjetër ose material ose humbje tjetër, e cila mund të rrjedh nga: (1) shfrytëzimi ose pamundësia që të shfrytëzohen shërbimet dhe të dhënat; (2) furnizimi i të mirave ose shërbimeve si rezultat i shfrytëzimit të shërbimeve dhe të dhënave; (3) qasje e paautorizuar ose ndryshime të bartjes Tuaj të të dhënave; (4) deklarata ose sjellje të palëve të treta të cilët shfrytëzojnë shërbime dhe të dhëna; (5) çfarëdo pyetje tjera lidhur me shërbimet dhe të dhënat.