Stampa

Portali http://www.pravodaznaes.org.mk është i menduar si vend përmbledhës i të dhënave për të gjitha komunat në Republikën e Maqedonisë, përfshirë edhe qytetin e Shkupit. Të dhënat janë të ndara në disa kategori numri i të cilave vazhdimisht do të rritet. Por, qëllimi kryesor i këtij portali nuk është vetëm mbledhja e të dhënave dhe informatave, por edhe prezantimi i tyre në mënyrë të rëndomtë grafike që do të kontribuojë ato të jenë më të kuptueshme për shfrytëzuesit e portalit. Për prezantimin e të dhënave është shfrytëzuar softuer i lirë, përkatësisht mjetet GeoMap dhe Motion Chart të cilat mundësojnë prezantimin e të dhënave në dy mënyra – gjeografikisht dhe në seri kohore.

Te mënyra e parë e prezantimit, është dhënë harta e Maqedonisë dhe shfrytëzuesi mund të zgjedh dy kategori të të dhënave sipas të cilave dëshiron të bën krahasim të komunave në RM. Në varësi prej të dhënave për çdo komunë, komunat ngjyrosen në hije të ndryshme të së njëjtës ngjyrë që jep mundësi menjëherë të shihen dallimet mes tyre, si dhe ekstremet, përkatësisht komunat ku ajo e dhënë është në numër të vogël ose të madh.

Në opsionin e dytë, qytetarët mund të krahasojnë të dhëna për kategoritë gjatë më tepër vite. Në këtë opsion mund të zgjidhen të gjitha komunat në RM, ose të zgjidhet vetëm një pjesë prej tyre në varësi nga interesimi i shfrytëzuesit/ve.

Mbledhja e të dhënave bëhet në dy mënyra – përmes dorëzimit të kërkesës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik deri te poseduesit e informatave, hulumtim në terren dhe zyrë. Gjatë hulumtimit në zyrë burim kryesorë të informatave paraqesin publikimit zyrtare të Entit shtetëror për statistikë. Pasi të mblidhen të dhënat, kalohet në seleksionimin e të dhënave të cilat do të jenë të prezantuara në portal. Në seleksionimin e të dhënave për prezantim është i përfshirë Ekipi redaktues i përbërë nga ekspertë, gazetarë dhe persona të dalluar nga jeta shoqërore të cilët, secili në sferën e vet të veprimit, japin propozime për atë se cilat kategori e të dhënave do të prezantohen.

Baza e të dhënave është paraparë të përmban të dhëna për komunat në RM të ndara në sferat vijuese: transparenca e komunave, përfshirja e qytetarëve në procesin e krijimit të politikave dhe vendimmarrjes, efikasiteti i gjyqeve, karakteristikat demografike, ekonomike dhe sociale të komunave dhe rezultatet zgjedhore.

Në secilën prej këtyre sferave ekzistojnë kategori me variabla të shumta të cilat mund të zgjidhen për prezantim ose krahasim. Siç vazhdimisht do të ndërtohet baza e të dhënave, kategoritë do të plotësohen me të dhëna të reja, ndërsa gjithashtu do të shtohen edhe kategori të reja.

Asociacioni qytetar MOST në asnjë moment nuk vërteton se metodologjia e përmendur është më e mirë dhe e vetme. Megjithatë, mënyra e tillë e prezantimit të gjendjeve dhe të dhënave duhet të kontribuojë në debat më kualitativ në shoqëri.