Stampa

Të drejtë për të ditur është projekt i Asociacionit Qytetar MOST që synon për të treguar ndryshimet në Republikën e Maqedonisë, përmes hulumtimit dhe krahasimit të ndryshimeve në njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) gjatë një periudhe të caktuar kohore. Faqja e internetit përdor të dhëna demografike, zgjedhore, socio-ekonomike dhe të dhëna të veçanta për vetëqeverisjen lokale, të cilat janë mbledhur dhe shfaqur siç shpjegohet në Metodologjinë e mbledhjes dhe shfaqjes të të dhënave.

Harta interaktive lejon shfaqje të kategorive të ndryshme të të dhënave dhe krahasimin e tyre në mes NJVL të ndryshme. Mjeti grafike për visualizim iu lejon përdoruesve për të parë të dhënat individuale për çdo NJVL me mundësi për të krahasuar kategori të ndryshme të të dhënave mes NJVL të ndryshme, si dhe për të hulumtuar lëvizjen e atyre të dhënave gjatë një periudhe të caktuar kohore. Edhe pse nuk janë të përsosura, këto informata janë zyrtare dhe krijojnë pasqyrën për NJVL në RM dhe paraqesin mënyrë të re të prezantimit të situatave në NJVL.

Baza me të dhënat në portalin Të drejtë për të ditur, vazhdimisht do të mbindërtohet në proces të vazhdueshëm të përfshirjes së të dhënave të reja dhe informatave mbi ngjarjet në NJVL, me rëndësi për jetën e përditshme të qytetarëve.

Me krijimin e një burimi të fuqishëm on-line që ofron një mënyrë të freskët dhe të veçantë të përdorimit të informatave që janë në dispozicion mbarë shoqërisë, MOST-i synon të kontribuojë në debat të argumentuar dhe të drejtuarit objektiv të diskursit publik ndaj problemeve reale të qytetarëve. MOST-i beson se vetëm qytetarët e informuar është popullsi e fortë, që drejtpërdrejtë kontribuon për aktivitet dhe përfshirje të qytetarëve në demokraci funksionale.

Projekti financiarisht përkrahet nga Balkan Trust for Democracy, Ambasada e Mbretërisë së Holandës dhe Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlanda Veriore.