Stampa

Mirë se vini në portalin Të drejtë për të ditur. Portali përmban lloje të ndryshme të informacioneve dhe të dhënave për komunat dhe rajonet në Republikën e Maqedonisë, të dhëna të nivelit nacional, si dhe të dhëna për institucione të veçanta. Të dhënat janë prezantuar në dy mënyra – në aspekt kohor, përmes të ashtuquajturit grafikon dinamik dhe gjeografik-kohor, ku ndodhet harta e Republikës së Maqedonisë.

                 

 

    временски                                                                          временско-географски

Që t’i shikoni dhe t’i krahasoni të dhënat në grafikonin dinamik, së pari duhet të zgjidhni segmentin në të cilin doni të përcillni të dhëna: nivel nacional, nivel komunal, nivel rajonal ose të dhëna nga institucionet.

 

Do t’a sqarojmë procedurën për shikim të të dhënave në nivel komunal. Sapo ta klikoni mbi  „Komuna“ hapet një nënmeny nga e cila ju zgjidhni opsionin „Grafikon“.

 

Pasta, në anën e majtë pjesën e poshtme zgjindi cilat komuna doni t’i shikoni. Mund t’i zgjidhni të gjitha komunat ose vetëm një pjesë të komunave të cilat doni t’i krahasoni. Me klikim të kutisë para Filtër i komunave“ i selektoni/deselektoni të gjitha komunat. Me klikim të kutisë para emrit të secilës komunë e selektoni/deselektoni të njejtën. Flluskat në grafikon paraqesin komunat e përzgjedhura, kurse madhësia e tyre varet nga numri i banorëve në komunën përkatëse.

 

Më pas, në anën e majtë në pjesën e sipërme, përzgjidhni kategorinë e të dhënave që doni t’i shihni, për shembull turizmi. Në vendin e njejtë do të ju hapen nënkategoritë përkatëse. Në këtë rast ka vetëm një nënkategori, numri i turistëve dhe numri i netëve, kështuqë e selektoni këtë nënkategori.

Më pas përzgjidhni kategorinë e të dhënave të cilat doni t’i krahasoni, për shembull numri total i turistëve dhe numri i turistëve vendas.

 

Për të bërë krahasim mes dy kategorive, duhet që t’i vendosni në boshte të ndryshme për krahasim. Për shembull numrin total të turistëve e selektoni në x-boshtin,

 

kurse kategorinë tjetër për krahasin, numrin e turistëve vendas, e vendosni në y-boshtin.

 

Pasi që t’i keni përzgjedhur dy kategoritë, në pjesën e poshtme të ekranit klikoni në play/pause që të startojë vizualizimi. Flluskat lëvizin varësisht nga ndryshimi i të dhënave për komunat në periudhën kohorore. Vizualizimin mund ta pauzoni me klikim të play/pause, me çka vizualizimi ndalon në atë vit ku e keni pauzuar. Gjithashtu, mund ta rregulloni shpejtësinë e shfaqjes, gjë që bëhet në shkallën në anë të djathtë nga susta për play/pause.

 

Procedura është e ngjashme edhe për shikim të të dhënave në segmente të tjera, përveç për segmentin e të dhënave në nivel nacional, ku përzgjidhen vetëm kategori, gjegjësisht nuk ka nevojë që të zgjidhen komuna ose rajone.

 

Që t’i krahasoni të dhënat në grafikonin gjeografik-kohor, në nënmenyn që shfaqet kur të klikoni në  “Komuna”, klikoni “Harta“.

 

Këtu nuk është e nevojshme që të përzgjidhen komuna, sepse në këtë mënyrë të paraqitjes përdoren të dhënat e të gjitha komunave. Nga ana e majtë e përzgjidhni kategorinë e të dhënave që doni t’i shikoni, ashtu sikur në grafikonin dinamik, dhe përsëri klikoni në “play” për startim të vizualizimit. Komunat ngjyrosen me ngjyra të ndryshme në varësi nga ndryshimet e të dhënave përgjatë periudhës kohore.